Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Bij Landgenoten Fundraising informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van ons platform. Het gebruik van de door Bij Landgenoten Fundraising aangeboden diensten houdt uw akkoord met deze algemene voorwaarden in. Deze algemene voorwaarden dateren van 18/04/2016.

Inhoud

Via Bij Landgenoten Fundraising krijgen personen die actief zijn in het buitenlands toerisme de mogelijkheid om hun project te laten sponsoren door sympathisanten of vrienden. Bij Landgenoten Fundraising is zodoende een online platform dat het voor projecteigenaars mogelijk maakt geld in te zamelen voor een specifiek project. Bij Landgenoten Fundraising is zelf op geen enkele manier betrokken bij enige fondsenwerving. Alle projecten worden door de projecteigenaars georganiseerd op hun eigen initiatief.

Definities

De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als:

  • Platform of diensten: de website fundraising.bijlandgenoten.be met de daaraan gekoppelde diensten
  • Projecteigenaar: de inzamelaar van fondsen
  • Projectpagina: plaats op de website waar de projecteigenaar zijn project uiteenzet
  • Donateur: de persoon die een financiële bijdrage levert aan een project

Voorwaarden voor Projecteigenaars

Als projecteigenaar gaat u akkoord met volgende bepalingen:

  • U bent meerderjarig en volledig handelingsbekwaam.
  • U bent gehouden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving.
  • U zal de gelden die ingezameld worden met behulp van de mogelijkheden van het platform enkel en alleen gebruiken voor het betreffende projectdoel zoals beschreven op de projectpagina.
  • U zal geen informatie verspreiden die niet volledig of accuraat is.
  • U zal Bij Landgenoten Fundraising inlichten over elke vorm van ongeoorloofd gebruik van het platform door andere gebruikers.
  • U gaat ermee akkoord dat Bij Landgenoten Fundraising bepaalde gebruikersinformatie analyseert om op die manier de service te optimaliseren.
  • U erkent zelf verantwoordelijk te zijn voor alle communicatie die u verstuurt naar mogelijke donateurs om uw projectpagina te promoten.
  • U mag het platform niet gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met welke regelgeving dan ook, noch voor het ondersteunen van piramidesystemen, andere “word snel rijk”-plannen of andere gelaagde marketing programma’s.
  • U mag het platform niet gebruiken om schulden te (her)financieren.
  • U zal Bij Landgenoten Fundraising niet betrekken in geval van een geschil ten gevolge van het gebruik van de website.
  • U vrijwaart Bij Landgenoten Fundraising tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie op de website of die op een andere manier verband houdt met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Voorwaarden voor Donateurs

Als donateur gaat u akkoord met volgende bepalingen:

  • U bent meerderjarig en volledig handelingsbekwaam.
  • U bent gehouden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving.
  • U zal geen pogingen ondernemen om de betaalmogelijkheden, zoals ze voorzien zijn op het platform, te vermijden of op een andere manier te omzeilen.
  • U zal Bij Landgenoten Fundraising inlichten over elke vorm van ongeoorloofd gebruik van het platform door andere gebruikers.
  • U gaat ermee akkoord dat Bij Landgenoten Fundraising bepaalde gebruikersinformatie analyseert om op die manier de service te optimaliseren.
  • U gaat ermee akkoord dat uw naam als donateur op het platform wordt vermeld – tenzij u koos voor anonieme donatie.
  • Elektronische communicatie van Bij Landgenoten zal gestuurd worden naar de gebruikers om hen op de hoogte te houden van tal van mededelingen dewelke hen informeren over Bij Landgenoten. U bent ermee akkoord dat Bij Landgenoten deze communicatie naar uw emailadres zal sturen.
  • U zal Bij Landgenoten Fundraising niet betrekken in geval van een geschil ten gevolge van het gebruik van de website.
  • U vrijwaart Bij Landgenoten Fundraising tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie op de website of die op een andere manier verband houdt met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Rechten en Plichten

Als u het platform bezoekt en/of gebruikt, dient u zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Bij Landgenoten en/of derden;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bij Landgenoten het beschikbare materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Bij Landgenoten Fundraising doet al het mogelijke voor de levering van een goede service maar kan deze desondanks niet steeds garanderen.

Behoudens opzettelijke fout of grove tekortkoming van haar zijde, is Bij Landgenoten Fundraising niet aansprakelijk voor de hierna vermelde feiten:

  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor de beloftes, voordelen, tegenprestaties, beloningen, … die via het platform aangeboden worden door projecteigenaars zoals bvb. het niet leveren van een beloofd goed of het niet of slechts gedeeltelijk nakomen van de verwachte tegenprestatie.
  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor projecten die naderhand frauduleus, onverantwoord of te kwader trouw blijken te zijn.
  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor projecten die naderhand niet worden gerealiseerd. Bij Landgenoten Fundraising zal geen ontvangen donaties terugbetalen aan de donateurs.
  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor enige vorm van nalatigheid of gebrek aan service bij de verwerking van betalingen door partners.
  • Bij Landgenoten Fundraising garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is en kan evenmin garanderen dat deze info vrij is van fouten en/of gebreken. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de projecteigenaar).
  • Behoudens grove fout is Bij Landgenoten Fundraising niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Bij Landgenoten Fundraising verbonden zijn, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten, inhoud en informatie van derden, die via de website worden aangeboden.
  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website en evenmin voor schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw materiaal (computer, e.d.) te beschermen voor eventuele schade dewelke zou voortkomen uit een bezoek aan de website.
  • Bij Landgenoten Fundraising is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Bij Landgenoten Fundraising.

Kosten

Aan de donateurs worden geen kosten aangerekend. Bij Landgenoten Fundraising rekent aan de projecteigenaars een kost aan van 6% inclusief BTW, exclusief transactiekosten op alle ontvangen donaties. Alle donaties gaan naar de projecteigenaar. Op deze donatiegelden worden steeds zowel de Bij Landgenoten Fundraising kost (6%) als de betreffende transactiekosten in mindering gebracht. De donatiegelden worden overgemaakt bij het afsluiten van het project en na ontvangst van deze gelden door Bij Landgenoten Fundraising. Dit kan tot enkele weken in beslag nemen.

 

Bij Landgenoten Fundraising kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien bovenstaande bepalingen in conflict zouden zijn met wettelijke bepalingen, dan is de aansprakelijkheid van Bij Landgenoten Fundraising beperkt tot het absolute minimum bepaald door die betreffende wetten. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Een geschil hierover zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 
Bij Landgenoten Fundraising is een initiatief van:
Interactive and Integrated Systems BVBA
Goedendaglaan 4
8500 Kortrijk
België
BE 0464.349.193

LAAT JE MAILADRES ACHTER
EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN NIEUWE PROJECTEN